شرایط دریافت و انتشار نوشته‌ها


نوشته‌های ارسالی در قالب DOC و DOCX با حجم حداقل ۵۰۰ و حداکثر ۳۰۰۰ کلمه مورد بررسی اولیه قرار می‌گیرند؛ خواهشمند است از ارسال متن بصورت pdf خودداری بفرمایید. درصورتی که متن نیازمند تصویر است، آن را بصورت پیوست و خارج از متن ارسال کنید. نقدهای ارسالی نیازمند یک عنوان هستند که باید در ابتدای نوشته ذکر گردد.
این مجموعه بر انتشار نقد و نظرات تمرکز دارد، لذا نوشته ‌ها باید از حالت توصیفی خارج شده و بصورت تحلیلی بر یک موضوع مشخص دلالت داشته باشند؛ پراکندگی نوشته یا نگاه کلی به موضوعات، سبب کاهش عمق مطلب می‌شود. همچنین ارائه راهکار در انتهای نقدها بر غنای مطالب می افزاید.
ارسال همزمان نوشته ها و یا چاپ در سایر مجلات و رسانه ها مانعی ندارد لیکن اولویت جامعه بر نشر مطالب دست اول است. چنانچه متن قبلاً منتشر شده است، محل نشر و تاریخ انتشار در ابتدای نوشته ذکر شود.
دریافت پرینت نوشته‌ها به هیچ عنوان نیازی نیست و صرفاً ایمیل آنها کافیست.
نوشته‌های ارسالی باید تابع اخلاق نشر بوده و از سرقت ادبی، سوء رفتار، جعل داده‏ها و یا ارسال و انتشار دوگانه نوشته‌ها به دور باشد. درج منابع و مأخذ بصورت استاندارد و معقول نیز بر اعتبار علمی آن می افزاید و توصیه می گردد.
این مجموعه در انتخاب و انتشار نوشته‌ها مختار است و تصمیم‌گیری درباره نوشته‌ها زیر نظر اعضای اصلی و از طریق تعیین داوران حایز شرایط صورت می‌گیرد. کلیه مسئولیتهای نوشتارها نیز بر عهده نویسنده بوده و به معنای موضع رسمی جامعه نیست.


ایمیل : sacwir@Gmail.com و info@sacw.ir

نشانی: شیراز، خیابان اردیبهشت غربی، کد پستی: 7134766157

تلفن: ۰۷۱۳۲۳۴۶۳۹۸

موبایل: 09173173650