نقد سخن می گوید / اشکان قشقائی

نام تصویر: کتابخانه ، عکاس: آندریاس گورسکی، Andreas Gursky [ بیشتر بخوانید... ]