آشنایی با جامعه

جامعه منتقدین و نویسندگان معماری بصورت تشکلی خصوصی در سال ۱۳۹۹ توسط جمعی از منتقدین و نویسندگان معمار و به پیشنهاد مهشید معتمد تأسیس شد. اعضای اصلی جامعه پژوهشگران، منتقدان و نویسندگانی هستند که در راستای اعتلای فرهنگ و دانش معماری تلاش داشته و متون تخصصی و نقدنوشته‌هایی از ایشان در مطبوعات یا بصورت کتاب منتشر شده است.

  • اهداف

حمایت از حقوق مادی و معنوی منتقدین و نویسندگان عرصه‌ی معماری

اشاعه فرهنگ نقد و نظریه‌پردازی معماری در میان جامعه‌ی تخصصی

ایجاد ارتباط مؤثر میان نویسندگان، ارگان‌ها و نهادهای اجرایی در حیطه‌ی معماری و ساختمان، انجمن‌ها و نهادهای فرهنگی

 مشارکت در پروژه‌های مطالعاتی و مرتبط با حوزه‌ی معماری

ارتقای سطح علمی و کیفی دانش نظری معماری با برگزاری نشست‌ها، جلسات و جوایز 

  • ساختار

جامعه منتقدین و نویسندگان براساس اراده‌ی نویسندگان معماری تشکیل شده و طبق اساس‌نامه که مورد توافق تمام اعضاست، فعالیت می‌کند. بالاترین رکن انجمن منتقدین و نویسندگان معماری مجمع عمومی است که به‌طور عادی یک بار در سال برگزار می‌شود. هیئت‌مدیره‌ی انجمن هر دو سال و بازرسان انجمن هر سال در مجمع عمومی و با رأی اعضا از میان اعضای انجمن انتخاب می‌شوند.

  • ساختار مالی جامعه

جامعه با حق عضویت اعضا (غیردائمی)، کمک‌های داوطلبانه‌، هدایای نقدی و مالی، طراحی پروژه‌های درآمدزای مرتبط با کتاب و نقد و نویسندگی معماری تأمین می‌شود.

شرایط عضویت

به گزینه مربوطه در منوی سایت مراجعه نمایید.

سلب مسئولیت

قابل ذکر است که مسئولیت دیدگاه‌های منتشرشده از طریق این مجموعه بر عهده نویسندگان است؛ هم‌چنین رویکرد اعضا در سایر فضاهای حرفه‌ای از سوی ایشان اتخاذ شده و این مجموعه موضعی در قبال این موارد نخواهد داشت.